REGULAMIN

Regulamin i zasady FitAppetite.pl:

1. Składając zamówienie Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje w całości niniejszy regulamin.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do klienta

3. Klient składający zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia „wywiadu żywieniowego” i przesłanie go drogą elektroniczna na adres info@fitappetite.pl

4. Wyróżnia się dwa wywiady żywieniowe:

- Dieta Fit – „Wywiad żywieniowy - Dieta Fit”

- Dieta Appetite – „Wywiad żywieniowy - Dieta Appetite”

5. Składający zamówienie zawiera umowę z właścicielem FitAppetite.pl to jest firmą Adam Sowa o numerze NIP:6631676402

6. W przypadku gdy Klient nie akceptuje lub ma zastrzeżenia do treści postanowień regulaminu istnieje możliwość zmiany. W celu dokonania modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu powinien wstrzymać się z zamówieniem i skierować na adres info@fitappetite.pl propozycję zmiany określonych postanowień regulaminu. Nie dotyczy to jednak przedmiotu działalności FitAppetite.pl oraz ceny za usługi , a także zakresu usług świadczonych przez FitAppetite.pl

7. Klient będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat oraz, że nie jest ubezwłasnowolniony a także, że nie istnieją żadne inne okoliczności uniemożliwiające mu skorzystanie z usług FitAppetite.pl

8. Klient zobowiązany jest podać wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. W szczególności Klient zobowiązany jest do bieżącego informowania FitAppetite.pl o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na odpowiedni dobór diety, w tym informacji o alergiach, chorobach, nietolerancjach, ciąży i karmieniu piersią.

9. W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem Klient powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.

10. Właściciel FitAppetite.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- odmowy udzielenia informacji dotyczące stanu zdrowia Klienta, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ustalenia diety i jej ewentualnego wpływu na stan zdrowia Klienta;

- nieudzieleniem przez Klienta wszystkich informacji, albo nieprawdziwych informacji co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług FitAppetite.pl, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.

11. W celu prawidłowego wykonania zawartej umowy Klient jest obowiązany również do podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego.

12. Zestawy diet różnią się ilością posiłków:

- Dieta Fit – składa się z 13 posiłków

- Dieta Appetite składa się z 6 posiłków

W skład zestawu „Dieta Fit” wchodzą:

- Sok z kiszonych warzyw;

- Sok owocowo - warzywny;

- Danie warzywne

- Danie z gotowanych warzyw

- Przekąska owocowa

- Danie warzywne

- Zupa

- Danie z gotowanych lub pieczonych warzyw

- Przekąska owocowa

- Sok warzywno – owocowy

- Danie warzywne

- Danie z gotowanych lub pieczonych warzyw

- Deser owocowy

W skład zestawu „Dieta Appetite” wchodzą:

- Śniadanie;

- Drugie śniadanie lub koktajl lub smoothie;

- Zupa;

- Danie główne;

- Podwieczorek;

- Kolacja;

Dostawy diet dostarczane są od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 3:00 a 8:00 lub możliwe do odebrania samodzielnie pod adresem siedziby firmy ul. Jugosłowiańska 1, 03-984 Warszawa, pomiędzy godziną 9:00 a 20:00 w zależności od indywidualnych ustaleń z Klientem

14. Do ceny diet nie dolicza się dodatkowych opłat za dostawę na terenie Warszawy i najbliższych okolic.

15. Ceny diet w dalszych strefach ustalane są indywidualnie pod nr telefonu +48516041648 lub drogą elektroniczną pod adresem info@fitappetite.pl

16. W przypadku dostawy „do rąk własnych” występuje dodatkowa opłata ustalana indywidualnie pod nr telefonu +48516041648 lub drogą elektroniczną pod adresem info@fitappetite.pl

17. W zakresie usług świadczonych przez FitAppetite.pl obowiązuje system przedpłaty za zamówione zestawy. Klient zobowiązuje się do wniesienia opłaty dwa dni przed rozpoczęciem dostaw. W przypadku braku płatności FitAppetite.pl ma prawo wstrzymać realizację zamówienia. W przypadku braku możliwości dokonania przedpłaty, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym FitAppetite.pl drogą telefoniczną pod numerem +48516041648 lub drogą elektroniczną pod adresem info@fitappetite.pl w celu ustalenia możliwość dokonania płatności w określonym przez strony terminie.

18. Korzystanie z usług FitAppetite.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego w formularzu zamówienia na stronie internetowej www.fitappetite.pl

19. Istnieje możliwość zapłaty: przelewem na konto 50105010381000009221098131, lub gotówką. W przypadku płatności gotówką – wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie tej formy płatności.

20. W celu wystawienia faktury VAT niezbędne jest dostarczenie danych firmowych przez Klienta . Prośbę o fakturę VAT należy zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

21. Zamówienia można dokonać na jeden z wybranych okresów:

- Okres testowy – 5 dni od poniedziałku do piątku

- Okres dwóch tygodni – 10 dni od poniedziałku do piątku

- Okres miesięczny – ilość dni przypadający w danym miesiącu kalendarzowym z wyłączeniem sobót i niedziel

Po wybranym okresie miesięcznym umowa przechodzi na czas nieokreślony z pięcio-dniowym okresem wypowiedzenia.

22. W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany diety, terminu lub miejsca dostawy. Warunkiem dokonania modyfikacji o których mowa w zdaniu pierwszym jest poinformowanie o wszelkich zmianach do godziny 18:00 dwa dni przed wprowadzoną zmianą

23. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 22 nie zostaną zrealizowane.

24. Wszelkie zmiany FitAppetite.pl potwierdza poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez klienta adres.

25. W przypadku dokonania zmiany w postaci np.: zmiany miejsca dostaw, zmiany rodzaju diety, czy też w przypadku rezygnacji z diety w trakcie jej trwania, Klient jest zobligowany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

26. W przypadku gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – ma on do wyboru:

- możliwość zwrotu powstałej nadpłaty

- możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu.

W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest pisemne oświadczenie Klienta z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego do zwrotu.

27. FitAppetite.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia z dostaw posiłków dni lub okresów ze względu na święta, okresy urlopowe oraz inne dni w których utrudniona jest praca lub zaopatrzenie. FitAppetite.pl zobowiązuje sie poinformować klientów o ewentualnym braku dostaw e-mailem, sms-em lub telefonicznie.

28. Bez względu na okoliczności zawsze staramy się dostarczyć zestawy do Klienta, jednak w przypadku nieodebrania zestawu z winy Klienta (np. brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w ustalonym miejscu dostawy, w ustalonym przedziale czasowym) – FitAppetite.pl nie zwróci należności za nieodebrane przez klienta zestawy.

29. W przypadku niedostarczenia zestawów z winy FitAppetite.pl, FitAppetite.pl zobowiązuje się: dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez klienta adres (jeżeli leży to w możliwościach technicznych FitAppetite.pl) lub zrealizować te zestawy w innym uzgodnionym z klientem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.

30. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: info@fitappetite.pl lub pisemnie na adres siedziby właściciela FitAppetite.pl.

31. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.

32. Składając zamówienie Klient zawiera z właścicielem FitAppetite.pl umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez właściciela FitAppetite.pl

33. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów FitAppetite.pl przechowywane są w bazie danych. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień w naszej firmie oraz w celach marketingowych. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

34. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.